onsdag 2 maj 2012

Eva Borg: Lärardriven forskning i de Halländska kommunerna - Ja tack!

Idag presenterades vårmotionen och det var en befriande läsning där vi verkligen pekar ut i vilken riktning vår politik ska gå. Just fokuset på forskning och innovation, gärna i samverkan med akademi och kopplingen till arbetsplatser, är en oerhört viktig fråga för den kunskapsnation Sverige åter måste komma att bli. Vi står och stampar idag, Sverige behöver en ny regering, en Socialdemokratisk sådan som kan ta de där viktiga stegen i den rätta riktningen. Skolan och utbildning är våra områden.

Vilka ska utveckla förskolan och skolan om inte lärarna och skolledarna själva? Forskning om skolan bör i betydligt större utsträckning ske i skolan.

Lärare ska ges möjlighet att gå forskningsutbildning och sedan forska inom ramen för sina anställningar. Målet är att göra skolan till en verklig kunskapsorganisation med stark vetenskaplig bas. Forskning om skolan i skolan förutsätter forskande och undervisande lärare. Det finns alldeles för få idag.

Ansvaret för forskningsresurser till skolans område ligger främst på staten och regeringen. Inom hälso- och sjukvården satsar staten cirka 1,5 miljarder kronor på forskning och landstingen/regionerna lägger ungefär lika mycket. Självklart måste staten göra likadana satsningar på skolans område. Idag satsas bara en bråkdel. Även kommunerna måste ta sitt ansvar för skolans vetenskapliga bas.

Varför ska vi satsa på skolnära forskning?

Det finns alldeles för lite forskning om hur elever lär sig. Hur kan arbetsformerna i skolan används för att utveckla lärandet för olika grupper av elever. Varför presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen utom idrott? Om vi visste mer skulle elever ges större möjlighet att nå sin fula potential.

Ett minimikrav är att alla kommuner i Halland avsätter en promille av skolbudgeten för forskning utöver de satsningar som redan görs till lärarnas kompetensutveckling.

Kommunerna i Halland bör stärka samarbetet med högskolor och universitet

När det gäller utbildningsvetenskaplig forskning finns ett glapp mellan forskning och verksamheten i skolan. Det kan vara en orsak till att många lärare upplever att den forskning som bedrivs inte handlar om deras verklighet.

Kravet på en promille bör förverkligas genom samarbetsavtal mellan högskola och kommun. Avtalet kan till exempel skrivas så att kommunen, förutom disputerade lärare, kan få tillgång till kompetensutveckling för alla lärare. Förskolan och skolan kan också få tillgång till forskning som är av intresse för verksamheten.

En viktig förutsättning för en tätare samverkan är fler disputerade lärare både i lärarutbildningen och i förskolan och skolan – lärare som kombinerar forskning och undervisning i sina anställningar.

Skapa karriär- och utvecklingstjänster inom förskolan och skolan

Det behövs fler karriär- och utvecklingstjänster inom förskolan och skolan. Dessa skulle ge större utrymme för specialist- och utvecklingsuppdrag där lärare kan utveckla och sprida kunskap och erfarenhet.

Lärares möjligheter att göra karriär inom förskola och skola är idag närmast obefintliga. Fler lärare och skolledare måste få möjlighet att gå hela vägen till en doktorsexamen. Skolan måste göra det möjligt för forskarutbildade lärare att ägna tid åt forskning inom ramen för sin anställning. Det öppnar helt nya karriärvägar och lockar fler till läraryrket vilket behövs idag.

Eva Borg (S)

Kommunalråd i Kungsbacka kommun

Halland(S)bloggen rekommenderar: Martin Moberg om att jobben är i centrum, Kristian Krassman om Första majtal och vårmotionen, Annika Högberg om en vårmotion som värmer som sol, Helena Ericsson om att vägen är framåt, Monica Green är nöjd med en tydlig budget, Ingvar Persson om innovationsrådet som nyhet i budgeten.  

Media: SVT1, SVT2, AB, GP, SVD,     

Inga kommentarer: